Ammattiosaston säännöt

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Hyväksytty edustajakokouksessa 21.5.2022

 

AMMATTIOSASTOJEN SÄÄNNÖT

 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Pietarsaaren Elintarviketyöläisten Ammattiosasto ja sen kotipaikka on Pietarsaari.

Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä ammattiosastoksi ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:tä liitoksi. Ammattiosaston nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan ammattiosaston puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Elintarviketyöläisten Pohjanmaan Aluejärjestöön.

 

2 § AMMATTIOSASTON TARKOITUS JA TOIMINTA

1. Ammattiosaston tarkoituksena on koota toiminta-alueellaan työskentelevät elintarvikealojen työntekijät Suomen Elintarviketyöläisten Liiton toimintaan elintarviketyöläisten palkka- ja muiden työehtojen sekä taloudellisten, sosiaalisten ja oikeudellisten etujen sekä yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi.

2. Osaston tarkoituksena on toimialueellaan 1. kohdassa tarkoitetuilla aloilla toimia jäsentensä palkka- ja muiden työehtojen sekä yleisten taloudellisten, sosiaalisten ja oikeudellisten yhteiskunnallisten etujen parantamiseksi. Johtokunta määrittelee toiminta-alueen. Jos paikkakunnalla on useampi osasto, osastot sopivat keskenään toiminta-alueistaan. Jos osastot eivät pääse sopimukseen asia ratkaistaan yhdessä liittohallituksen kanssa.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:

a) toimii jäsentensä palkka- ja muiden työehtojen parantamiseksi sekä valvoo ja seuraa, että työpaikalla noudatetaan Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry:n solmimien työehtosopimuksien ehtoja sekä työsuhteita ja työolosuhteita sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä. Ammattiosasto ei tee jäseniään koskevia työehtosopimuksia.

b) järjestää toiminta-alueensa elintarvikealan työntekijät ammattiosaston jäseniksi sekä tekee yhteistyössä liiton kanssa järjestämis- ja jäsenhankintatyötä;

c)avustaa jäseniään niissä tilanteissa, joista liiton säännöissä määrätään;

d) järjestää kokouksia, koulutusta ja vapaa-ajan harrastustoimintaa;

e) neuvottelee ja tekee esityksiä jäsenistöä koskevissa asioissa;

f) toimii yhteistyössä muiden paikkakunnalla olevien järjestöjen kanssa;

g) kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Elintarviketyöläisten Liittoon ja sen aluejärjestöön.

 

3 § TYÖHUONEKUNNAT

Ammattiosasto voi muodostaa keskuudestaan johtokunnan ohjauksessa toimivia työpaikkakohtaisia työhuonekuntia, joiden säännöt johtokunta hyväksyy liiton valmistamien malliohjesääntöjen pohjalta.

 

4 § JÄSENYYS

1. Jäseneksi ammattiosastoon voidaan hyväksyä jokainen toiminta-alueella työskentelevä elintarvikealojen tai lähialojen työntekijä, joka hyväksyy liiton ja ammattiosaston tarkoituksen ja säännöt, eikä ole henkilökohtaisten sitoumusten tai muiden syiden vuoksi estynyt noudattamasta liiton ja ammattiosaston sääntöjä ja päätöksiä eikä kuulu liiton tai ammattiosaston periaatteita vastustaviin järjestöihin.

Elintarvikealojen opiskelijat voivat liittyä ammattiosaston opiskelijajäseneksi. Siirtyessään työhön elintarvikealalle ja maksaessaan jäsenmaksunsa, opiskelijajäsen saavuttaa täydet jäsenoikeudet. Ilmoitus työhön siirtymisestä on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa jäsenmaksuvelvoitteen alkamisesta.

2. Jäseneksi pyrkivän on ilmoittauduttava ammattiosaston johtokunnalle tai ammattiosaston jäsenrekisterin pitäjälle täyttämällä liittymislomake. Jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä päivästä, jona hän on hakenut jäsenyyttä ja josta lukien hän on maksanut ensimmäisen jäsenmaksun.

3. Henkilö, joka siirtyy ammattiosastoon jostakin liittohallituksen hyväksymästä koti- tai ulkomaisesta ammatillisesta järjestöstä, pääsee jäseneksi, esittämällä todistuksen aiemman järjestönsä jäsenyydestä, ja osoittamalla ettei hänellä ole enemmän kuin neljän viikon jäsenmaksu maksamatta. Näin siirtyvä jäsen saa hyväkseen liiton jäsenyyden kestoon perustuvat etuudet, joita hänen yhteenlaskettu yhtämittainen jäsenyytensä edellyttää.

4. Milloin ammattiosaston johtokunta tahtoo evätä jäseneksi pääsyn, on se velvollinen pyytämään siitä liittohallituksen lausunnon. Lausunnon saatuaan ammattiosaston johtokunta ratkaisee asian.

5. Osaston jäsen on velvollinen suorittamaan veronalaisesta palkkatulosta, ansiotulosta, ansionmenetyksen korvauksesta, muusta työnantajan suorittamasta veronalaisesta korvauksesta ja työttömyyskassan maksamasta veronalaisesta etuudesta jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää kalenterivuosittain liiton valtuusto. Yksityiskohtaisista ohjeista päättää liittohallitus.

Opiskelijajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

6. Osaston jäsenille voidaan tarvittaessa asettaa ylimääräinen jäsenmaksu liiton säännöissä määrätyissä tapauksissa.

7. Jos jäsen muuttaa pysyvästi toiselle paikkakunnalle hänen on jäsenoikeutensa säilyttämiseksi liityttävä paikkakunnan ammattiosaston jäseneksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, jolloin hän aloitti työnsä paikkakunnalla.

8. Ammattiosaston jäsenen, joka siirtyy toiselle alalle, on viimeistään vuoden kuluttua siirryttävä kyseisen alan ammattijärjestöön.

Yrittäjäksi ryhtyvä ammattiosaston jäsen voi olla 18 kuukauden ajan jäsenenä, minkä jälkeen hänen on erottava ammattiosastosta.

 

5 § AMMATTIOSASTON JOHTOKUNTA

1. Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa sen hallituksena vuodeksi tai ammattiosaston syyskokouksen kulloinkin valintatilanteessa erikseen päättäessä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu johtokunta, johon kuuluvat puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään 20 varsinaista ja vähintään kaksi ja enintään 20 varajäsentä. Valinnoissa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida ammattiosaston jäsenten ikäjakauma, eri ammattialat sekä sukupuolten tasa-arvo. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Taloudenhoitaja voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

2. Johtokunta kokoontuu, kun puheenjohtaja tai vähintään kaksi johtokunnan jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi puolet johtokunnan jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalissa ratkaisee arpa.

3. Johtokunnan jäsen, joka ilman hyväksyttävää syytä on poissa kolmesta peräkkäisestä johtokunnan kokouksesta, katsotaan eronneeksi ja hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.

4. Jos varsinainen johtokunnan jäsen eroaa, kutsutaan varajäsen tilalle.

5. Puheenjohtaja johtaa keskustelua ammattiosaston sekä johtokunnan kokouksissa ja valvoo sääntöjen ja ammattiosastojen päätösten sekä liittohallituksen antamien ohjeiden noudattamista. Puheenjohtajan estyneenä ollessa puhetta johtaa varapuheenjohtaja.

6. Sihteeri laatii pöytäkirjan kaikista ammattiosaston ja johtokunnan kokouksista sekä laatii luonnoksen toimintakertomukseksi. Johtokunta voi valita keskuudestaan kirjeenvaihtajan ja arkistonhoitajan.

7. Taloudenhoitaja pitää kirjaa ammattiosaston tuloista ja menoista, suunnittelee ja valvoo taloudenpitoa, laatii talousarvioluonnoksen ja tilinpäätöksen sekä hoitaa ammattiosaston laskentatointa tai valvoo sen hoitamista. Taloudenhoitaja valvoo jäsenmaksujen perintää.

 8. Johtokunta valmistelee kokouksissa käsiteltävät asiat ja panee toimeen kokousten päätökset. Johtokunnan tulee tarkoin hoitaa ammattiosaston omaisuutta ja säilyttää sen varat luotettavasti ja ammattiosastolle edullisesti. Liittohallitus valtuutetaan pitämään johtokunnan puolesta jäsenluetteloa.

9. Johtokunnan jäsenet ovat yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta vastuussa ammattiosaston omaisuuden hoidosta.

10. Johtokunnan jäsen, joka ilmoittaa pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä tehdystä päätöksestä, ei ole vastuussa kyseisestä päätöksestä.

11. Johtokunta voi tarpeen mukaan valita 3–5 hengen työvaliokunnan ja muita jaostoja.

 

6 § TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

1. Ammattiosaston tilit päätetään kalenterivuosittain. Kuluneen kalenterivuoden tilinpäätöksen on oltava valmiina toiminnantarkastajalle tai jos toiminnantarkastajia on kaksi toiminnantarkastajille annettavaksi viimeistään ennen seuraavan helmikuun 15. päivää. Toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajien on luovutettava ne tarkastettuina ja lausunnon kanssa viimeistään helmikuun loppuun mennessä.

2. Syyskokouksessa valittujen toiminnantarkastajan tai toiminnantarkastajien pitää vuosittain tarkastaa ammattiosaston tilit ja vuoden vaihteessa ammattiosaston koko omaisuus, laatia kirjallinen lausunto ammattiosaston tilinpäätöksestä ja taloudenhoidosta, taloudellisesta asemasta sekä vastuuvapauden myöntämisestä.

3. Osaston toiminnantarkastaja tai toiminnantarkastajat ja liittohallituksen valtuuttamat toimitsijat voivat milloin tahansa tarkastaa ammattiosaston tilit.

 

7 § KOKOUKSET

1.

a) Ammattiosaston sääntömääräisiä kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous. Muita kokouksia ammattiosasto pitää niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi, tai kun 1/5 ammattiosaston jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta määrättyä asiaa varten.

b) Johtokunnan päätöksellä ammattiosaston kokoukseen voi etäosallistua kokouksen aikana myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

2. Jäsenillä on oikeus tehdä ehdotuksia johtokunnalle tai osastonsa kokoukselle. Johtokunnan tulee valmistella esitykset omalla lausunnollaan ja tuoda ne käsiteltäväksi seuraavassa ammattiosaston kokouksessa. Jos ehdotus edellyttää pikaista päätöstä, se voidaan kokouksen päätöksellä ottaa heti käsiteltäväksi, paitsi jos sen käsittely vaatisi mainintaa kokouskutsussa.

Kuitenkin tällainenkin asia tulisi esittää puheenjohtajalle ennen kokousta, jos se on mahdollista.

3. Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänioikeus on jäsenillä ja opiskelijajäsenillä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

4. Maalis-huhtikuun aikana pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus edelliseltä kalenterivuodelta;

b) esitetään johtokunnan laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta;

c) luetaan toiminnantarkastajien lausunto;

d) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

e) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja taloudenhoitajalle;

f) käsitellään muut esille tulevat asiat.

5. Loka-marraskuun aikana on pidettävä ammattiosaston syyskokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

a) vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle;

b) päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksista ja palkkioista;

c) valitaan johtokunnan puheenjohtaja;

d) valitaan johtokunnan varsinaiset ja varajäsenet;

e) valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa;

f) valitaan edustajat aluejärjestön kokouksiin;

g) valitaan edustajat eri järjestöihin;

h) päätetään osaston kokousten koollekutsumistavasta;

i) käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ammattiosaston syyskokouksessa valitun puheenjohtajan ja johtokunnan toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta. Uuden johtokunnan on pidettävä järjestäytymiskokouksensa valintavuoden loppuun mennessä.

6. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä jäsenillä ja opiskelijajäsenillä on äänioikeus.

7. Kokouksessa päätösvaltaa voivat käyttää osaston läsnä olevat jäsenet.

8. Ammattiosaston kokous kutsutaan koolle seitsemän päivää ennen kokousta lehti-ilmoituksella, henkilökohtaisella kutsukirjeellä tai jäsenten työpaikkojen ilmoitustauluilla julkaistuilla ilmoituksilla.

Ammattiosaston syyskokouksella on kuitenkin valta päättää, onko kokouskutsu edellä mainittujen lisäksi jollakin muulla tavalla ilmoitettava jäsenille.

 

8 § AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

1. Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai tehdä ammattiosaston kokouksessa eroilmoitus, joka merkitään kokouksen pöytäkirjaan. Eronnut jäsen menettää kaikki oikeutensa ammattiosastossa.

2. Jäsen, joka menee lakon tai saarron alaiseen työhön menettää kaikki jäsenoikeutensa ja ammattiosaston johtokunnan on erotettava hänet heti ammattiosaston jäsenyydestä.

3. Jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta seuraavin perustein:

a) Jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa yli 26 viikon ajanjaksolta.

Erotettavaksi ehdotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus maksaa rästiin jääneet maksunsa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa laskettuna edeltä mainitun 26 viikon täyttymisestä, kuten liiton sääntöjen 4 § 3. kappaleessa on määrätty. Tällöin jäsenyys pysyy ennallaan.

b) jos hän tahallisesti ja olennaisesti rikkoo ammattiosaston ja liiton sääntöjä tai edustajakokouksen päätöksiä, kieltäytyy noudattamasta ammattiosaston ja liittohallituksen antamia ohjeita, tai muutoin toimii vastoin ammattiosaston ja liiton omaksumia periaatteita tai liiton toimintaa vahingoittavasti;

c) jos hän on petollisella tavalla nauttinut avustusta liitosta tai työttömyyskassasta tai syyllistynyt muuhun vastaavaan epärehellisyyteen;

d) jos hän on päässyt jäseneksi antamalla itsestään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja;

e) jos hän on siirtynyt tehtävään, jossa hän voi ottaa ja erottaa työntekijöitä.

4. Jäsentä, joka on erotettu 2. kohdan tai 3 b, c, tai d kohdan mukaisesti, ei voida ottaa osaston jäseneksi ilman ammattiosaston kokouksen suostumusta. Tällaisessa tapauksessa on ammattiosaston ensin pyydettävä liittohallituksen lausunto asiassa.

5. Ehdotus jäsenen erottamiseksi ammattiosastosta muiden syiden kuin jäsenmaksujen laiminlyönnin johdosta on tehtävä kirjallisesti ammattiosaston johtokunnalle ja ehdotuksessa on tarkkaan mainittava ne syyt ja todisteet, joihin erottamisvaatimus perustuu.

Ammattiosaston johtokunnan on tutkittava erottamisvaatimus ja pyydettävä erotettavaksi esitetyltä jäseneltä selvitys sekä hankittava asiasta liittohallituksen lausunto. Johtokunnan tulee alistaa päätös ammattiosaston kokoukselle vahvistettavaksi.

6. Liittohallituksen lausunto voi puoltaa tai vastustaa erottamisvaatimusta. Liittohallitus voi myös ehdottaa varoituksen antamista tai uuden selvityksen hankkimista.

 

9 § JÄSENMAKSUISTA VAPAUTUMINEN

1. Jäsenmaksuista vapautuminen

Ammattiosaston jäsen on vapautettu jäsenmaksuista liiton sääntöjen § 5 mukaisesti. Jäsenen on ilmoitettava liittoon perusteet jäsenmaksuvapautuksen saamiseksi heti niiden alettua.

2. Vapaajäsenoikeus

Oltuaan yhdenjaksoisesti ammattijärjestöjen jäsenenä 25 vuotta, joista viimeiset viisi vuotta SEL:n ammattiosaston jäsenenä, jäsen saa vapaajäsenoikeudet eläkkeelle jäädessään.

Vapaajäsenoikeudet myöntää hakemuksesta liittohallitus.

3. Opiskelijajäsen

Opiskelun päättyessä päättyy myös opiskelijajäsenyys. Opiskelijajäsenyyden aika lasketaan ammattiosaston jäsenyysaikaan, jos opiskelijajäsen siirtyy työskentelemään liiton järjestäytymisalalle ja liittyy ammattiosaston varsinaiseksi jäseneksi.

 

10 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1. Jos jäsen katsoo kärsineensä vääryyttä ammattiosaston tai sen johtokunnan taholta hän on oikeutettu tekemään siitä kirjallisen valituksen liittohallitukselle, joka käsittelee ja päättää asiasta. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut tiedon ammattiosaston tai sen johtokunnan tekemästä valitukseen aihetta antavasta päätöksestä.

2. Liittovaltuusto antaa lausuntonsa ammattiosaston ja liittohallituksen välisistä riitaisuuksista.

3. Niissä kohdin, joissa näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan yleisiä ohjeita sekä liittovaltuuston ja liittohallituksen antamia ohjeita sekä yhdistyslain säännöksiä.

 

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN

1. Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ammattiosaston kokouksessa, jos esitettyjä muutoksia kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Tehdyille sääntömuutoksille on kuitenkin saatava liiton varsinaisen edustajakokouksen hyväksyminen. Ammattiosaston nimen ja kotipaikan muutos voidaan kuitenkin tehdä liittohallituksen suostumuksella.

2. Jos ehdotus ammattiosaston purkamisesta tehdään johtokunnalle ammattiosaston kokouksessa, siitä on heti annettava tieto liittohallitukselle sekä sen jälkeen asiaa käsiteltävä kahdessa seuraavassa ammattiosaston kokouksessa. Päätös ammattiosaston purkamisesta pannaan täytäntöön ainoastaan silloin kun vähintään ¾ kokouksessa läsnä olevista ammattiosaston jäsenistä sitä kannattaa.

3. Jos ammattiosasto on päätetty purkaa edellisen kohdan esittämällä tavalla, luovutetaan ammattiosaston varat sille ammattiosastolle, joka liittohallituksen ohjeen mukaan jatkaa osaston tarkoituksen toteuttamista. Toimintansa lopettaneen ammattiosaston tilikirjat ja pöytäkirjat liitteineen on toimitettava liiton keskustoimistoon arkistoitaviksi.

Ammattiosaston purkauduttua selvitysmiehenä toimii ammattiosaston johtokunta, joka on vastuussa ammattiosaston varojen hoidosta niin kauan kunnes ammattiosaston tilikirjat on luovutettu Suomen Elintarviketyöläisten Liiton liittohallitukselle ja se on hyväksynyt tilit.